GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníků a obchodních partnerů společnosti NEKO KLIMA, s.r.o.

Správce vašich údajů

Společnost NEKO KLIMA, s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava, IČ 46344306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 5444 jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

 • Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

 • Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Příjemci vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti NEKO KLIMA, s.r.o.. Zpracování osobních údajů mohou pro společnost NEKO KLIMA, s.r.o provádět zpracovatelé (poskytovatelé software, služeb a aplikací) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Za určitých okolností se osobní údaje poskytují i orgánům státní moci. Osobní údaje se nepředávají mimo země EU.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu se společností NEKO KLIMA, s.r.o. a po dobu možnosti uplatnění našich práv ze smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy a máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů; proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku,
 • právo na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, e-mail: nekoklima@neko.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.